ਕਾਵਿ-ਰੰਗ

ਸੁੰਗੜਦੀ ਫੈਲਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ …….ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ

ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇਮੇਰੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ –ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਚੁੱਭੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੂਲ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਬੁੱਲਾਂ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਧਾਹ ਹੈ ,ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ –ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੇ ਕਦੇਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ –ਕੰਮੀਆਂ … read more