ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇ ਬੱਝਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇ ਬੱਝਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਦਾ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸਾਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸਾਹ ਜੋ ਕਿ … read more